Juridische kennisgevingen

 

 

Eigenaar van de site

Obiz© SA
41, quai Fulchiron 69005 Lyon, Frankrijk
NV met een maatschappelijk kapitaal van € 292.726,60
ingeschreven in het RCS 529 222 689 LYON

Directeur van de publicatie:
Brice CHAMBARD, directeur van Obiz©

 

Credits

Ontwerp en realisatie: : Influactive

Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom

De auteursrechten van de inhoud op de pagina’s met domeinnaam obiz.fr en de subdomeinen die daarmee verbonden zijn, zijn exclusief eigendom van Obiz©.

Bescherming van persoonsgegevens

De gebruikers van dit platform zijn ertoe gehouden de bepalingen van de wet op de informatica, bestanden en vrijheden na te leven. Schendingen kunnen bestraft worden met strafrechtelijke sancties.

Indien ze toegang krijgen tot nominatieve informatie, dienen ze zich te onthouden van het verzamelen, misbruik en in het algemeen elke handeling die het privéleven of de reputatie van mensen kan aantasten.

Doel van verzamelde gegevens

De internetgebruikers worden meegedeeld dat de verzamelde persoonlijke informatie automatisch verwerkt kan worden, dat deze informatie bijeengebracht kan worden in de vorm van een bestand. De internetgebruikers worden tevens meegedeeld dat de informatie die ze doorgeven via de formulieren op de website, bedoeld is voor de verwerking door de Onderneming en noodzakelijk is om tegemoet te komen aan hun behoeften.

Bewaring van verzamelde gegevens

Met uitzondering van de factuurgegevens (5 jaar bewaard om wettelijke redenen) of tenzij de betrokken persoon vraagt om de gegevens te verwijderen, worden de gegevens die op het platform verzameld worden, bewaard totdat de toegangsrechten van de dienst vervallen, hetzij na 2 jaar zonder enige aanmelding bij de dienst.

Gegevensverwerking

De gegevens zijn bestemd voor de werking van Obiz© die instaat voor de stimulering van de gemeenschap van de websitegebruikers en voor de onderneming die Obiz© gemandateerd heeft om het platform te prikkelen voor zijn marketingacties. Deze ondernemingen zijn gevestigd in de Europese Unie en verbinden zich ertoe om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het hoogste niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te bereiken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

De gegevens zijn eigendom van de onderneming in wiens naam Obiz© zijn diensten voorstelt en mogen niet overgedragen worden aan derde partijen. De onderneming Obiz© SA is belast met de verwerking en exploitatie van deze gegevens en is niet gemachtigd om de bestanden waarvan ze kennis hebben, over te dragen.
Indien de overdracht van een of meerdere gegevens beoogd wordt, zal de expliciete toestemming van de gebruiker gevraagd worden bij de verzameling ervan.

Uitoefening van individuele rechten op de persoonsgegevens

Overeenkomstig de Europese Verordening nr. 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan de gebruiker van het platform een recht op toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonsgegevens uitoefenen op de volgende manieren:

  • Via e-mail op het e-mailadres: rgpd@obiz.fr
  • Per post naar mevrouw de afgevaardigde van de Gegevensbescherming, Obiz©, 41 quai Fulchiron, 69005 LYON FRANKRIJK

De gebruiker wordt daarnaast geïnformeerd dat er een lijst bestaat om zich te verzetten tegen ongewenste telefoonoproepen “Bloctel”. Hij kan zich hierop inschrijven op: https://conso.bloctel.fr/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst die wordt verleend door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren op welke manier de gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google verzonden naar en bewaard op servers in de Verenigde Staten.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website die bestemd is voor de exploitanten van de website en om ander diensten te leveren met betrekking tot de activiteit van de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie meedelen aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer deze derden de informatie verwerken voor rekening van Google.
Google verbindt zich ertoe uw IP-adres niet te linken met andere informatie die Google in het bezit heeft.
U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door de vereiste aanduidingen te selecteren op uw browser. Houd er dan wel rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u dat Google uw gegevens verwerkt op de wijze en doeleinden die hierboven beschreven worden.
Google heeft een extra module ontwikkeld voor de deactivatie voor browsers zodat internetgebruikers vrijer kunnen beslissen over de wijze waarop Google Analytics hun gegevens verzamelt. Deze module geeft aan in het Javascript bestand van Google Analytics (ga.js) dat de informatie over het bezoek aan een website niet naar Google mag verstuurd worden.

Cookies

Om de navigatie te vereenvoudigen, kunnen verschillende functionaliteiten zoals cookies, omgevingsvariabelen, etc. geanalyseerd worden. We kunnen u niet identificeren aan de hand van een cookie. Over het algemeen, registreren cookies informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze website (de pagina’s die u bezocht heeft, de datum en het tijdstip waarop u dat heeft gedaan, etc.), wat we kunnen interpreteren als u onze website later bezoekt.

Hyperlinks

Obiz© staat het plaatsen van een hyperlink naar uw content toe met uitzondering van websites die informatie verspreiden met polemisch, pornografisch of xenofoob karakter of die, in grotere mate, gevoelig kan liggen bij het grote publiek, en op voorwaarde dat:

  • de bron wordt vermeld die via een hyperlink rechtstreeks doorverwijst naar de beoogde content
  • er een nieuw venster wordt geopende

Wijziging van de wettelijke vermeldingen

Obiz© behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving te allen tijde te wijzigen, meer bepaald om nieuwe reglementeringen of wetgeving na te leven of om de raadpleging van de website door de gebruiker te verbeteren. De gebruiker verbindt zich er dus toe om dit regelmatig te raadplegen..

Toepasbaar recht en geschillen

Het toepasbaar recht is de Franse wetgeving. Geschillen worden uitsluitend toegekend aan rechtbanken die bevoegd zijn in het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Obiz© SA gevestigd is. De bezoekers die vanuit het buitenland de website bezoeken, dienen ervoor te zorgen dat de lokaal toepasbare wetten worden nageleefd.